GCA GolfClub Aelderholt

Algemeen:

1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals vastgesteld door de
Royal & Ancient  Golfclub of St. Andrews en de Local Rules zoals van kracht op de Golfbaan Aelderholt.

2. Het wedstrijdreglement geldt voor alle door of namens de wedstrijdcommissie te organiseren wedstrijden inclusief de woensdagmiddag of woensdagavond wedstrijden.

3. Bij, naar oordeel van de commissie, ernstige overtreding van de spelregels en/of het wedstrijdreglement  heeft de commissie het recht de spelers voor maximaal 2 wedstrijden te schorsen. Hiertegen kan alleen bij het bestuur in beroep worden gegaan.

4. De wedstrijdleider heeft het recht in de daartoe in de spelregels genoemde gevallen een speler te diskwalificeren.

5. De wedstrijdcommissie heeft het recht voor bepaalde wedstrijden minimum eisen zoals b.v. GVB en/of minimum exact handicap voor te schrijven.

6. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om data van wedstrijden te veranderen, de wedstrijdvorm te veranderen, de handicaplimiet te veranderen en/of het aantal inschrijvingen te beperken alsmede de wedstrijd bij een minimaal aantal deelnemers te laten vervallen.

7. De wedstrijdcommissie bepaalt de starttijden en deelt de flights in. Hierbij zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de van te voren opgegeven wensen.

8. Het gebruik van draagbare telefoons tijdens een wedstrijd is op straffe van diskwalificatie verboden tenzij de wedstrijdleiding hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Inschrijving:

9. Indien niet anders vermeld zijn de wedstrijden open voor leden die GVB, of baanpermissie op de Golfbaan Aelderholt hebben en voor gasten van Landal met speelrecht.

10. Inschrijving voor de 18 holes wedstrijden geschiedt uitsluitend door het invullen van de inschrijflijst die op het tafeltje bij de sportbalie ligt. Op deze lijst dient men naam en voorletters, handicap wel/geen lid en eventueel bungalownummer in te vullen.

11. Een speler die zich heeft laten inschrijven door iemand anders blijft zelf wel verantwoordelijk voor deze inschrijving met alle consequenties daarvan.

12. Voor alle wedstrijden, behalve voor de clubkampioenschappen matchplay en strokeplay, is een inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van dit inschrijfgeld staat op het inschrijfformulier vermeld.

.13. Vanaf de eerste week in April tot midden September wordt een 9 holes wedstrijd gespeeld op de woensdag avond en vanaf midden September tot de eerste week in April wordt deze wedstrijd gespeeld op de woensdagmiddag. Inschrijving voor de woensdagmiddag vindt plaats tussen 12.45 en 13.30 uur. Inschrijving voor de woensdagavond vindt plaats tussen 17.45 en 18.30 uur.

 Afzegging:

14. Zolang de inschrijflijst bij de balie ligt kan men afzeggen door dit in te vullen op de daarvoor bestemde plaats. Na de uiterste inschrijfdatum kan men tot de avond voor de wedstrijd telefonisch bij de wedstrijdleider af zeggen. Alleen in bijzondere gevallen (b.v. ziekte) kan men zich telefonisch bij de wedstrijdleiding af melden.

15. Indien een speler, die voor een wedstrijd heeft ingeschreven, zonder geldige reden niet op komt dagen ( no show up), wordt hij/zij geschorst voor één wedstrijd.

Startlijst:

16. Op de startlijst staan de deelnemers vermeld met naam en voorletters, handicap en starttijd. De wedstrijdleiding heeft de voor de wedstrijd benodigde tijd bij de sportbalie afgeblokt

17. De spelers kunnen, in geval van een eerste tee start, bij de wedstrijdleider telefonisch de dag voor de wedstrijd tussen 18.00 en 19.00 uur naar hun starttijd informeren.

Melding op de wedstrijddag:

dienen zich 30 minuten voor hun starttijd te melden bij de wedstrijdleiding.

19. Deelnemers dienen bij het melden hun inschrijfgeld te betalen en indien lid, hun ledenpas te tonen. Na inschrijving ontvangen ze hun scorekaart met de naam van de marker en hun handicap. De speler is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de handicap.

20. Niet leden dienen hun greenfee voor de inschrijving bij de sportbalie te voldoen. Bij wedstrijden die op zondag voor 10.00 uur beginnen dient dit uiterlijk de avond voor de wedstrijd gedaan te worden.

21. De spelers dienen op de juiste tijd op de afslagplaats aanwezig te zijn. Tot 5 minuten te laat op de eerste tee aanwezig zijn wordt bestraft met twee strafslagen, meer dan 5 minuten met diskwalificatie.

Het spelen:

22. Op de dag van 9 holes wedstrijden is, in afwijking op de geldende regels, het oefenen op de baan toegestaan.

23. Bij Stableford wedstrijden moet de bal opgenomen worden als er op die hole geen stableford punten meer gescoord kunnen worden.

Onderbreking/schorsing van de wedstrijd:

24. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd te onderbreken bij bijzondere omstandigheden. Indien de wedstrijd langer dan 60 minuten onderbroken moet worden, wordt deze verder gestaakt. De wedstrijd kan dan op een andere datum worden overgespeeld. Inschrijfgelden worden in deze omstandigheden geretourneerd, greenfees niet.

25. Spelers hebben alleen na toestemming van de wedstrijdleiding het recht de wedstrijd te onderbreken of te staken. Spelers die zonder toestemming een wedstrijd staken of onderbreken worden voor één wedstrijd geschorst.

Scorekaarten:

26. Na afloop van de wedstrijd dient elke speler binnen een kwartier na het verlaten van de laatste hole zijn scorekaart duidelijk en volledig ingevuld bij de wedstrijdleiding in te leveren.

Onduidelijk en/of onvolledig ingevulde kaarten kunnen door de wedstrijdleiding als no return beschouwd worden.